کمیسیون مالی، حقوقی و عمران در اجلاس سراسری مدیران با تصویب 9 بند به کار خود پایان داد

گزارش کمیسیون مالی، حقوقی و عمران در اجلاس مدیران مدارس

شناسه خبر : 23098

1397/07/30

تعداد بازدید : 1553

در قالب برنامه کاری از پیش تعیین شده این کمیسیون، اهدافی به منظور ارائه راهکارهای کاربردی، مفید و قابل اجرا در جهت پاسخگویی به خلاء ها و مشکلات مدارس مطرح گردید:

 اهداف اصلی کمیسیون مسائل مالی، حقوقی و عمران:

 • تدوین آئین نامه مالی مدارس با هدف ساماندهی و روان سازی امور و ایجاد شفافیت بیش از پیش در این حوزه
 • تدوین آئین نامه حسابرسی مدارس با هدف آشنایی مدارس با الزامات قانونی و میزان و نحوه پاسخگویی به نهادهای بالادستی
 • تدوین دستور العمل های تنخواه گردانی، انبارداری و مدیریت دارایی های ثابت به منظور همسان سازی رویه ها و فرآیندهای مدارس
 • تدوین دستور العمل تهیه و ارائه صورت های مالی مدارس با هدف افزایش دقت گزارشگری مالی
 • تدوین فرآیندهای اداری مالی استاندارد شده و مستند  به منظور رفع ابهامات در رویه های کاری و استانداردسازی فرآیندها

 

در حوزه حقوقی نیز الزامات قانونی، معافیت ها و تسهیلات اداری و قانونی در قالب تبیین دستور العمل مستند سازی اموال منقول هدف گذاری گردید.

همچنین در حوزه عمران با عنایت بر عدم آشنایی مدیران با فرآیند مدیریت پروژه های عمرانی، وظایف و اختیارات آنها مقرر گردید در قالب معرفی و ارائه فرآیندهای عمرانی و تسهیلات قانونی اداره کل عمران مرکز، راهکارهای رفع مشکلات  مطرح گردد.

 

با شروع بکار همایش، برگزاری جلسات تخصصی این کمیسیون و ارائه مطالب توسط کارشناسان با تجربه مرکز در هر حوزه با رویکرد تبیین بند به بند آئین نامه ها و دستورالعمل ها، نظر خواهی از مدیران در رابطه با هر بند و نهایتا تصویب اولیه هر مستند صورت گرفت.

در طرح ریزی مستندات این کمیسیون موارد ذیل برجسته و مورد توجه قرار گرفته بود:

 • نظام بخشی به مباحث مالی
 • افزایش شفافیت، دقت، قانونمندی و پاسخگویی
 • کاهش تصدی گری مرکز و سلیقه گرایی
 • تسهیل فرآیند تصمیم گیری با بهره گیری از ابزارهای فناورانه

نهایتا با مشارکت مناسب مدیران در این کمیسیون و فضای تعاملی ایجاد شده و تبادل نظراتی که در قالب جلسات متعدد این کمسیون شکل گرفت، به منظور طرح در پایان همایش و تصویب بند قانونی مستندات مطرح شده در این کمیسیون این موارد ، مورد تایید قرار گرفت:

 • آئین نامه مالی مدارس 
 • آئین نامه حسابرسی مدارس 
 • دستور العمل تنخواه گردانی 
 • دستور العمل انبار داری
 • دستورالعمل مدیریت دارایی های ثابت 
 • شیوه نامه استاندارد تهیه صورت های مالی
 • فرآیندهای اداری مالی استاندارد شده
 • شیوه نامه استاندارد مستندسازی اموال منقول

فرآیند استاندارد شده مدیریت پروژه های عمرانی