ارتباط با اداره آموزش و ارزشیابی کارکنان

شناسه نوشته : 22209

1396/05/07

تعداد بازدید : 463

جهت ارتباط با اداره آموزش و ارزشیابی کارکنان می توانید در ساعات اداری با شماره های ذیل تماس حاصل نمایید:

رییس اداره آموزش و ارزشیابی کارکنان (آقای مصطفی محمدی) 32144031 - 025

کارشناس اداره آموزش و ارزشیابی کارکنان (آقای محمد رمضانی) 32144028 - 025

و یا در صورت تمایل از طریق سیستم مکاتبات اداری پیام های خود را ارسال نمایید.

نوشته های مرتبط