اداره کل امور مالی

شناسه نوشته : 17315

1394/10/24

تعداد بازدید : 2694

اداره کل امور مالی
چشم انداز: دستیابی به نظام کارآمد مالی به نحوی که ضمن صیانت از حقوق بیت‌المال و سایر ذی‌نفعان با اتخاذ تدابیر و سیاست‌های هوشمندانه موجب تسهیل و تسریع امور جاری مرکز گردیده و اطلاعات صحیح، دقیق و به‌موقع جهت تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری را در اختیار تصمیم‌گیرندگان قرارد دهد.

اهداف برنامه های سه ساله 1395 - 1397

 1. افزایش آموزش های تخصصی
 2. گسترش و ارتقا سطح آموزش های اداری و مالی
 3. بهبود و ارتقا صلاحیت فنی نیروهای انسانی در سه سطح مرکز، مدیریت استان و مدارس با توجه به نیازها و ظرفیت ها
 4. مستند سازی دانش سازمانی و انتشار آن
 5. پیاده سازی حسابداری تعهدی مبتنی بر استانداردهای حسابداری بخش عمومی
 6. تهیه صورتهای مالی حسابرسی شده مقبول، در سطح مرکز و مدیریت استان
 7. تهیه صورتهای مالی تلفیقی برای کل مجموعه حوزه های علمیه خواهران(مرکز،مدیریت های استانی و مدارس)
 8. تهیه گزارشات مالی مستمر و سالانه مدارس
 9. حسابرسی سالانه تمام واحدهای حوزوی با تشکیل و تقویت گروه های حسابرسی در مرکز
 10. استقرار صد درصدی سامانه جامع ریحان در کلیه مدارس
 11. تبدیل و ارتقا سامانه جامع ریحان به سیستم جامع مدیریت منابع (ERPشامل سامانه حسابداری مالی، انبارداری، اموال داری، حقوق و دستمزد، بودجه و تامین اعتبار)
 12. راه اندازی سامانه جامع پشتیبانی مالی تحت وب
 13. تهیه پیش نویس پیشنهادی آیین نامه های مالی و معاملاتی منطبق با شرایط و نیازهای واحد حوزوی خواهران و استفاده از تجارب مفید سایر دستگاه ها
 14. استانداردسازی فرآیندهای مالی در سه سطح مرکز، مدیریت های استانی، مدارس