معرفی معاونت

شناسه نوشته : 17311

1394/10/23

تعداد بازدید : 2995

  

دکتر غلامحسین محدی زاده

معاون اداری و مالی:

آقای دکتر غلامحسین محمدی زاده

برای ارتباط مستقیم با معاون اداری و مالی به اینجا مراجعه نمایید.

 

سوابق علمی:

 1. دکتری "برنامه ریزی و توسعه" از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران (1392)

 

سوابق اجرایی:

 1. مرکز تحقیقات استراتژیک شورای مصلحت نظام: مشاورمعماری  در سال های 93-92

 2. دانشگاه اصول دین: معاون آموزش در سال های 92-91

 3. دانشگاه آزاد اسلامی دزفول: رئیس دانشگاه  88-86

 4. شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی: عضو هیئت مدیره در سال های  85-82

 5. شرکت خدمات و پشتیبانی جهاد: رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل در سال های 82-74

 6. وزارت جهادسازندگی: مدیرکل تدارکات در سال های 74-69

 7. وزارت جهادسازندگی: جانشین معاونت لجستیک ستاد مرکز پشتیبانی و مهندسی جنگ  در سال های 69-64

 8. ستاد بازسازی و نوسازی مناطق جنگ­زده استان خوزستان: مسئول ستاد  در سال های 64-62

 9. جهادسازندگی دزفول:  مسئول در سال های 62-61

 

تالیفات:

 1. عنوان كتاب: تاریخ معماری، جلد اول (سه جلد)

 2. عنوان كتاب: آمایش سرزمین کاربردی استان خوزستان، بانگرش عملکرد برنامه­های توسعه کشور(3جلد) سال انتشار:درحال تنظیم وویرایش

 3. عنوان مقاله: طراحی مجتمع فرهنگی رفاهی وزارت جهاد سازندگی در قالب پروزه پایانی کاسناسی ارشد   سال انتشار: 72

 4. عنوان مقاله: نقد و بررسی عملکرد بازسازی مسکن در مناطق جنگ­زده روستایی خوزستان

 5. عنوان مقاله: مدیریت و توسعه در مناطق شهری و روستایی (همایش توسعه پایدار، اشتغال و مدیریت آن در مناطق غیر برخوردار(استان سیستان و بلوچستان))

 6. عنوان مقاله: سرمایه­گذار بخش خصوصی در توسعة استان خوزستان در پنجمین همایش چشم­انداز 1404

 7. عنوان مقاله: برنامة توسعه راهبردی بخش مرکزی شهرستان دزفول   ناشر: چاپ در مجلة پژوهشی و تحقیقاتی سرزمین ش36 دانشگاه علوم تحقیقات تهران

 8. عنوان مقاله: سیر تاریخی بناهای آرامگاهی در ایران در اولین کنفرانس بین­المللی انسان، معماری، عمران و شهر

 9. عنوان مقاله:بناهای آرمگاهی دوران اسلامی ایران دردومین کنفرانس بین­المللی رویکردهای نوین درعلوم مهندسی وتکنولوژی استانبول ترکیه

 10. عنوان مقاله: بناهای آرامگاهی ایران در همایش بین­المللی معماری، عمران و شهرسازی در هزارة سوم

 11. عنوان مقاله: بررسی سیاست­های مسکن استیجاری و مسکن مهر (با استفاده از روش AHP) در هفتمین کنفرانس ملی برنامه­ریزی و مدیریت شهری مشهد

 12. عنوان مقاله: تحلیل شناخت مفهوم سکونت و مسکن در جغرافیای محیطی با تاکید بر بازخوانش نظریه فرهنگ­ «گرایی آموس راپاپورت»

 13. عنوان مقاله: طرح پژوهشی آمایش سرزمین مصوب شورای پژوهشی دانشگاه دزفول در منطقة شهری و روستایی شهرستان دزفول

 14. عنوان مقاله: طرح پژوهشی آمایش سرزمین مصوب شورای پژوهشی دانشگاه دزفول در منطقة شهری و روستایی شهرستان دزفول

 15. استاد راهنمای طرح نهایی کارشناسی در دانشگاه­های مختلف (بیش از 250 دانشجو)

 16. Rural Development Strategies Considering Environmental Potencies Using SWOT Analytic Model (Survey of Central Sector of Dezful))

 

عضویت ها:

 1. سازمان نظام مهندسی استان تهران از سال 76

 2. شورای پژوهشی جهاد دانشگاهی، دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران به مدت: سه سال

 3. سازمان نظام فنی روستایی استان تهران به مدت چهار سال